މާލިކުގެ ލެންސުން: މުށިމަސް ބޭނުން

މުޙައްމަދު މާލިކް
މުޙައްމަދު މާލިކް
2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް

މުށިމަސް ބޭނުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ކުރަމުންއައި މަސްވެރިކަމެކެވެ. މަސްބޭނުމުގެ ފަންނުވެރިކަން ގިނަބަޔަކަށް ފެނިގެންދާ ކަމެކެވެ. ދެއިރުދަޅައަށް ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރަމުންއައި ކަމެކެވެ. ހަމައެފަދައިން އެންމެ ދޮށީ އުމުރުން ފެށިގެން ކުޑަކުދީންނަށް ދަންދެން އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ މަސްވެރިކަމެކެވެ.

Copyright © 2023 Faaru News
Made with by Afeef & Noor