ދީން

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝައިޚް ފައިސަލްގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް
ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝައިޚް ފައިސަލްގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް
4 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
އެގޮތުން އޭގެ ތެރެއިން އެއްޝަކުވާއަކީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫންތަކާއި ޚީލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ ހެދުން (ގަޔަށްބާރު، ތުނި، ބިކިނީ، ބޮކްސާ، ޖަންގިޔާ، ސޯޓު) ލައިގެން ފަތުރުވެރިން ރަށުގެ އަތިރިމަތީގަޔާއި (ލޯކަލް އަދި ޕްރައިވެޓް)، މަގުތައްމަތީގަޔާއި، ފިހާރަތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، ބަނދަރުމަތީގަޔާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރާ ވަޞީލަތްތަކުގައި އުޅޭ ޝަކުވާއެވެ. މިފަދަ މަންޒަރުތައް ޢާއްމުވެ ރަށުގެ ޒުވާންޖީލާއި ކުޑަކުދިންނަށް އަޚްލާޤީ އަދި ނަފްސާނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވާނެކަމީ ޝައްކެތް ހުރިކަމެއް ނޫނެކެވެ. އަދި ޢާއިލާއާއެކު މިނިވަން ޖައްވެއްގައި އުފާފާޅުކޮށް މޫދަށް އެރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް މިއަދުމިވަނީ ނުހަނު ބޮޑަށް ހުރަސްއެޅިފައެވެ. އަދި ހަރާމް މަންޒަރުތައް ބެލުމުގެ ފާފައިގެ މައްޗަށް ރަށުގެ ފަރުދުން އާދަވެ، އެކަން ވަރިހަމަވެ، ފާފައާއިއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ނުބައި މުންކަރާތް ފެތުރެމުންދާކަމީ އިންތިހާއަށް ހިތާމަކުރާ އަދި ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ.
Admin User
Admin User
ލިޔުންތެރިއެއް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމުތައް 1: ވަޙީއަކީ ކޮބާ؟

7 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ މާތްކަން ހާޞިލްކުރަމާ ހިނގާށެވެ!

1 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު

ސޫރަތުއް ނަބާގެ ބަހަވީ އިޢުޖާޒު - (ނިންމުން)

1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ސޫރަތުއް ނަބާގެ ބަހަވީ އިޢުޖާޒު - 5

1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ސޫރަތުއް ނަބާގެ ބަހަވީ އިޢުޖާޒު - 4

1 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ސޫރަތުއް ނަބާގެ ބަހަވީ އިޢުޖާޒު - 3

1 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ސޫރަތުއް ނަބާގެ ބަހަވީ އިޢުޖާޒު - 2

1 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ރައްކާތެރި ވާށެވެ. ފަހެ އެއީ ވިހައެކެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އާސިޔާ

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا - "އަދި ތިޔަބައިމީހުން މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮބަސް ބުނާށެވެ!"

2 އަހަރު ކުރިން
7 މިނިޓް
ޢަލީ ޝަރީފް

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް ދުވަސްތައް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނަޡީމް ނިޡާމް

ސްޓިމިއުލަސް ސްކީމްތައް އިސްލާމީ ވިސްނުމާ ދުރުގައި

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އިރުދޭމާ

ތިބާއަށް ހަމަ ކެތްވާނެ ހެއްޔެވެ؟

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އާސިޔާ

ޛުލްޤަޢިދާ މަހުގެ ބައެއް ފައިދާތައް

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
ނަޡީމް ނިޡާމް

ނިރުބަވެރި ކުއްތާ

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަޙްސަމް
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor