ދީން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމުތައް 1: ވަޙީއަކީ ކޮބާ؟
ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމުތައް 1: ވަޙީއަކީ ކޮބާ؟
1 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
މިލިޔުމުގެ އަޞްލަަކަށް ބަލާފައިވަނީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އައްދުކްތޫރު މަންނާޢުލް ޤައްޠާނު ލިޔުއްވާފައިވާ مباحث في علوم القرآن މިފޮތެވެ.
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު
ކޮލަމިސްޓް

ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ މާތްކަން ހާޞިލްކުރަމާ ހިނގާށެވެ!

7 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު

ސޫރަތުއް ނަބާގެ ބަހަވީ އިޢުޖާޒު - (ނިންމުން)

1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ސޫރަތުއް ނަބާގެ ބަހަވީ އިޢުޖާޒު - 5

1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ސޫރަތުއް ނަބާގެ ބަހަވީ އިޢުޖާޒު - 4

1 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ސޫރަތުއް ނަބާގެ ބަހަވީ އިޢުޖާޒު - 3

1 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ސޫރަތުއް ނަބާގެ ބަހަވީ އިޢުޖާޒު - 2

1 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ކިފާޙް ޤުބާދު

ރައްކާތެރި ވާށެވެ. ފަހެ އެއީ ވިހައެކެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އާސިޔާ

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا - "އަދި ތިޔަބައިމީހުން މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮބަސް ބުނާށެވެ!"

2 އަހަރު ކުރިން
7 މިނިޓް
ޢަލީ ޝަރީފް

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް ދުވަސްތައް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނަޡީމް ނިޡާމް

ސްޓިމިއުލަސް ސްކީމްތައް އިސްލާމީ ވިސްނުމާ ދުރުގައި

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އިރުދޭމާ

ތިބާއަށް ހަމަ ކެތްވާނެ ހެއްޔެވެ؟

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އާސިޔާ

ޛުލްޤަޢިދާ މަހުގެ ބައެއް ފައިދާތައް

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
ނަޡީމް ނިޡާމް

ނިރުބަވެރި ކުއްތާ

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަޙްސަމް

އިސްލާމީ ލީޑަރެއްގެ ކިބާގައި ހުންނަން ޖެހޭ މުހިންމު ބައެއް ސިފަތައް

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
ޢަބްދުލް ޢަލީމް ޙަސަން
Copyright © 2023 Faaru News
Made with by Afeef & Noor