ވާހަކަ

އެއް ދިރުހަމަށް ސުވަރުގެ
އެއް ދިރުހަމަށް ސުވަރުގެ
1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަބޫދާއޫދު އައް ސިޖިސްތާނީއާއިމެދު ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުން އެއްފަހަރަކު ބޯޓެއްގެ މަތީގައި ވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުންނަށް ރަށެއްގެ އައްސޭރީގައިވާ މީހަކު ކިބިއްސެއް އަޅައި ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރިއަޑު އިވިވަޑައިގަތެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނުން އެއޮޑިން ކުޑަ ފައްތިޔަލެއްފާޑު އެއްޗެއް އެއް ދިރުހަމަށް ކުއްޔަށް ނަންގަވައި އޭގައި ޖައްސަވައި އެއްގަމާއި ހަމަޔަށް ވަޑައިގެން އެމީހާއަށް ޖަވާބުދެއްވައި "ޔަރުޙަމުކުއްﷲ" (ﷲ ތިބާއަށް ރަޙުމަތް ލައްވާންދޭވެ) މިހެން ވިދާޅުވެފައި އަނބުރައި ބޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ވާހަކަ ކިޔާދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ
ވާހަކަ ކިޔާދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ
ލިޔުންތެރިއެއް

ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރުގައި ތިބާވެސްވީ ބުއްދިވެރި ވިސްނުންތެރިއަކަށެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އިކްލީލް މުޙައްމަދު

ސުމާޓް ފޯނާއި ދުރުގައި 2 މަސް: ފޮނި ތަޖްރިބާއެއް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އާސިޔާ

ނިރުބަވެރި ކުއްތާ

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަޙްސަމް

ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ އަގު

3 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އަބޫ ފާޠިމާ

ކެޔޮޅުކަލޭގެއާއި އިފުރީތު

3 އަހަރު ކުރިން
4 މިނިޓް
ޢަލީ ޝަރީފް

މަދީނާގެ ޙަޔާތުން: މަސްޖިދުއް ނަބަވީއިން ދިމާވި އަދާޔާ ޚިލާފު މީހާ

3 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޝަހީދު

ހަސަދަވެރި ރަސްގެފާނު

3 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
ވާހަކަ ކިޔާދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ

އަބޫބަކުރުގެފާނަކީ ތިޔަ ހީފުޅުކުރައްވާފަދަ ލޮނުމަޑު ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ.

3 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
ޙާތިމް ޔޫސުފް

ތައުބާވި މީހެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެން ހެއްޔެވެ؟

3 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
ވާހަކަ ކިޔާދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ

ޔާސީންގެ އަހުލުވެރިންގެ ވާހަކަ

3 އަހަރު ކުރިން
4 މިނިޓް
ވާހަކަ ކިޔާދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor