ދިރިއުޅުން

ޓީޗިންގް ދާއިރާގެ ފަތިފުށް އަހްސަމް ސަރ ގެ ދުލުން.
ޓީޗިންގް ދާއިރާގެ ފަތިފުށް އަހްސަމް ސަރ ގެ ދުލުން.
1 މަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
ޢައިޝަތު ރަފާ
ޢައިޝަތު ރަފާ

އެކަމަކު ވިސްނާލަން ވާނެ ޗުއްޓީ އައް ރަށައް އައުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން

1 މަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
ހުސައިން ސަމްއާން

ސުމާޓް ފޯނާއި ދުރުގައި 2 މަސް: ފޮނި ތަޖްރިބާއެއް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އާސިޔާ

މާލިކުގެ ލެންސުން: މުށިމަސް ބޭނުން

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: މޫދު މަޖާ

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

'ޕީރިއަޑް' އަށް ކުރަމުން އައި ނަފްރަތު ހުއްޓާލެވިއްޖެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނާނު

ނިރުބަވެރި ކުއްތާ

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަޙްސަމް

ނިއުޓްރަލް މީހުންގެ ޙަޤީޤަތް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އަޙްސަމް

ދެކޭގޮތް – ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ރާސްތާ

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އާމިނަތު ރަޝީދާ ޢަލީ

ކަންކަން ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ތަރުތީބުން ނިންމާލާނީ ކިހިނެއް؟

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

ފުރަބަންދުގެ ތެރޭގައި ދުވަސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދީ އާދަކުރުވުން

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ފަޔާޟް

މާހައުލުގެ ފަނޑިޔާރުން

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަބޫ ފާޠިމާ

ހުންބަލާ ކެމެރާ

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އިލްޔާސް ޙަނީފް

މަގޭ ބަލިފައި: އެންމެ އުފާވެރިމީހާއަށް ވުމަށްޓަކައި...

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އާމިނަތު ރަޝީދާ ޢަލީ

ޒަމާނީ އުފާވެރިކަން

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އަޙްސަމް

ޚަރަދުކުރުމުގައި މެދުމިނުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އާމިނަތު ޒުހުދާ
Copyright © 2023 Faaru News
Made with by Afeef & Noor