ދިރިއުޅުން

އަޅުގަނޑުގެ ތުއްތު ދަރިފުޅާއި އަޅުގަނޑުގެ ނަމާދު
އަޅުގަނޑުގެ ތުއްތު ދަރިފުޅާއި އަޅުގަނޑުގެ ނަމާދު
1 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ރާސްލާފައި ކައި ނިންމާލަން ޖެހޭ ފަދައިން ރާސްލާފައި ނަމާދުވެސް ނިންމާލަންޖެހޭލެއް މަދެއް ނޫނެވެ. ނަމާދު ކުރަނީ ދަރިފުޅު ކައިރީގައި ބާއްވައިގެން ނުވަތަ ކޮށްޓަށް ލައިގެންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނަމާދުކޮށްނިމި ޒިކުރުކޮށް ނިމެންދެންވެސް ކުޅެން އޮވެފާނެއެވެ. އަޑެއްބަޑެއް ނީންވާލާފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. މަންމި ނަމާދުކޮށް ނިމެންދެން ހިތްވަރުކޮށްލީތީ އަފަލުން ދަރިފުޅަށް 'ތެންކިޔޫ' ބުނެވެއެވެ.
ނާނު
ނާނު
ލިޔުންތެރިއެއް

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝައިޚް ފައިސަލްގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް

4 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
Admin User

ޓީޗިންގް ދާއިރާގެ ފަތިފުށް އަހްސަމް ސަރ ގެ ދުލުން.

6 މަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
ފާރު

އެކަމަކު ވިސްނާލަން ވާނެ ޗުއްޓީ އައް ރަށައް އައުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން

6 މަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
ފާރު

ސުމާޓް ފޯނާއި ދުރުގައި 2 މަސް: ފޮނި ތަޖްރިބާއެއް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އާސިޔާ

މާލިކުގެ ލެންސުން: މުށިމަސް ބޭނުން

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: މޫދު މަޖާ

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

'ޕީރިއަޑް' އަށް ކުރަމުން އައި ނަފްރަތު ހުއްޓާލެވިއްޖެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނާނު

ނިރުބަވެރި ކުއްތާ

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަޙްސަމް

ނިއުޓްރަލް މީހުންގެ ޙަޤީޤަތް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އަޙްސަމް

ދެކޭގޮތް – ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ރާސްތާ

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އާމިނަތު ރަޝީދާ ޢަލީ

ކަންކަން ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ތަރުތީބުން ނިންމާލާނީ ކިހިނެއް؟

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

ފުރަބަންދުގެ ތެރޭގައި ދުވަސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދީ އާދަކުރުވުން

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ފަޔާޟް

މާހައުލުގެ ފަނޑިޔާރުން

3 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަބޫ ފާޠިމާ

ހުންބަލާ ކެމެރާ

3 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އިލްޔާސް ޙަނީފް

މަގޭ ބަލިފައި: އެންމެ އުފާވެރިމީހާއަށް ވުމަށްޓަކައި...

3 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އާމިނަތު ރަޝީދާ ޢަލީ
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor