އެހެނިހެން

ގްރޭޑް 12ގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިމުން
ގްރޭޑް 12ގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިމުން
1 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ހުޅުދުއްފާރު އޭ ލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އައިމިނަތު ރަފާ ރައުފު
އައިމިނަތު ރަފާ ރައުފު

ކުރީ އަހަރުގެ ސްކޫލު ކެޕްޓަން ވަޙުދާގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންނަށް އަގުހުރި ބަސްކޮޅެއް

2 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ނާއިފާ ޢަބުދުﷲ

މާލިކުގެ ލެންސުން: ބޯވަ

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: ބައްޕައާއި ފިރިހެންދަރިފުޅު

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: އިރާކޮޅު މަސްވެރިކަން

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: މަސް ކަރުއެޅުން

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: ކުރުމަސް

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: ކަށިކެޔޮ

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: މުށިމަސް ބޭނުން

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: މޫދު މަޖާ

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: އެކަނި ކަނޑުމަތީ

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: ހިނިތުންވުން

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާހައުލުގެ ފަނޑިޔާރުން

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަބޫ ފާޠިމާ

ސުވާލުކުރުން

2 އަހަރު ކުރިން
4 މިނިޓް
ޢަލީ މުޞްޠަފާ

އޮންލައިން ފިލާވަޅުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ބައިވެެރިވުން އިތުރުކުރުން - ވީލް އޮފް ނޭމްސް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

މާލިކުގެ ލެންސުން: ރ. ފައިނު

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް
Copyright © 2023 Faaru News
Made with by Afeef & Noor