އެހެނިހެން

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝައިޚް ފައިސަލްގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް
ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝައިޚް ފައިސަލްގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް
4 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
އެގޮތުން އޭގެ ތެރެއިން އެއްޝަކުވާއަކީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫންތަކާއި ޚީލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ ހެދުން (ގަޔަށްބާރު، ތުނި، ބިކިނީ، ބޮކްސާ، ޖަންގިޔާ، ސޯޓު) ލައިގެން ފަތުރުވެރިން ރަށުގެ އަތިރިމަތީގަޔާއި (ލޯކަލް އަދި ޕްރައިވެޓް)، މަގުތައްމަތީގަޔާއި، ފިހާރަތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، ބަނދަރުމަތީގަޔާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރާ ވަޞީލަތްތަކުގައި އުޅޭ ޝަކުވާއެވެ. މިފަދަ މަންޒަރުތައް ޢާއްމުވެ ރަށުގެ ޒުވާންޖީލާއި ކުޑަކުދިންނަށް އަޚްލާޤީ އަދި ނަފްސާނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވާނެކަމީ ޝައްކެތް ހުރިކަމެއް ނޫނެކެވެ. އަދި ޢާއިލާއާއެކު މިނިވަން ޖައްވެއްގައި އުފާފާޅުކޮށް މޫދަށް އެރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް މިއަދުމިވަނީ ނުހަނު ބޮޑަށް ހުރަސްއެޅިފައެވެ. އަދި ހަރާމް މަންޒަރުތައް ބެލުމުގެ ފާފައިގެ މައްޗަށް ރަށުގެ ފަރުދުން އާދަވެ، އެކަން ވަރިހަމަވެ، ފާފައާއިއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ނުބައި މުންކަރާތް ފެތުރެމުންދާކަމީ އިންތިހާއަށް ހިތާމަކުރާ އަދި ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ.
Admin User
Admin User
ލިޔުންތެރިއެއް

އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފޭވަރިޓް ދަރިވަރު އަޅުގަނޑުގެ މާއްދާއިންވީ ފެއިލް

4 މަސް ކުރިން
4 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

ގްރޭޑް 12ގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިމުން

6 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

ކުރީ އަހަރުގެ ސްކޫލު ކެޕްޓަން ވަޙުދާގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންނަށް އަގުހުރި ބަސްކޮޅެއް

7 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

މާލިކުގެ ލެންސުން: ބޯވަ

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: ބައްޕައާއި ފިރިހެންދަރިފުޅު

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: އިރާކޮޅު މަސްވެރިކަން

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: މަސް ކަރުއެޅުން

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: ކުރުމަސް

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: ކަށިކެޔޮ

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: މުށިމަސް ބޭނުން

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: މޫދު މަޖާ

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: އެކަނި ކަނޑުމަތީ

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާލިކުގެ ލެންސުން: ހިނިތުންވުން

2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

މާހައުލުގެ ފަނޑިޔާރުން

3 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަބޫ ފާޠިމާ

ސުވާލުކުރުން

3 އަހަރު ކުރިން
4 މިނިޓް
ޢަލީ މުޞްޠަފާ
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor