ރިޕޯޓު

ބައްދަލުވުންތަކަށް ރައްޔިތުން ނުދަނީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ބޭކާރުކަމަކަށް ވާތީއެވެ.
ބައްދަލުވުންތަކަށް ރައްޔިތުން ނުދަނީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ބޭކާރުކަމަކަށް ވާތީއެވެ.
1 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
ކުރަންހުރި މުހިއްމު ކަންކަން ދޫކޮށްލާފައި، ވަގުތު ހުސްކޮށްގެން ބައްދަލުވުމަށްގޮސް، އެ "ދިގު، ފޫހި" ބައްދަލުވުން ނިމެންދެން ކެތްކޮށްލައިގެން ތިބެ، ޚިޔާލު ފާޅުކުރާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު އެއްވެސް އެއްޗަކަށްނުވަނީއެވެ. ސައިހޮޓާ ތަކުންނާއި، މަގުމަތިން ޚިޔާލު ދޭ މަދުބައެއްގެ ވިސްނުމަށް ގޮތްނިންމާނަމަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް، ވަގުތު ހުސްކޮށްގެން ދިޔުމުގެ ބޭނުމެއް އެބަ އޮތްހެއްޔެވެ. ކަންހުރި މަގަކީ މިއީ ކަމަށްވާއިރު، ދެން ބުނެވޭނީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ރައްޔިތުން ނުދަނީ ހަމަހަޤީޤަތުގައިވެސް ބޭކާރު ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު
މޮޑަރޭޓަރ

ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ރޭޝިޔޯ: ކުދި ސްކޫލްތަކުގެ ކަރުމަޅި

2 މަސް ކުރިން
6 މިނިޓް
Admin User

ފުޓްސަލްގައި ވިދަމުން އަންނަ ޝަންޓޭ. ޓާގެޓަކީ ޤައުމީ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ކުޅުން

3 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފޭވަރިޓް ދަރިވަރު އަޅުގަނޑުގެ މާއްދާއިންވީ ފެއިލް

3 މަސް ކުރިން
4 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

ހުޅުދުއްފާރު ބިމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިންދިނުމާ ދެކޮޅުވަނީ މިހެންވެ

4 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

ކަދުރުން ރޯދަވީއްލުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތްބާ؟

1 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ސާލިމް

އޭ.ލެވެލް ނިންމާލި ސަރގެ ބެޗަށް ލޯތްބާއެކު

1 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރުގައި ތިބާވެސްވީ ބުއްދިވެރި ވިސްނުންތެރިއަކަށެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އިކްލީލް މުޙައްމަދު

ޕިކަޕެއްގެ އިޙްސާސް

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އިކްލީލް މުޙައްމަދު

ވެއްޔަށް ދިޔަ ދަތުރު

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
ހަމްދީ

ބޮޑާވާންވީ ސަބަބެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ސާލިމް

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް ދުވަސްތައް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނަޡީމް ނިޡާމް

ސްޓިމިއުލަސް ސްކީމްތައް އިސްލާމީ ވިސްނުމާ ދުރުގައި

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އިރުދޭމާ

މާސްކު އަޅަން ހެއްޔެވެ؟ އަޅާ ނަމަ ފަރުވާ ބެހެއްޓޭ ހެއްޔެވެ؟

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ނާޔިފް

'ޕީރިއަޑް' އަށް ކުރަމުން އައި ނަފްރަތު ހުއްޓާލެވިއްޖެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނާނު

ސެކިއުލަރިޒަމް: ދީނާއި ޘަޤާފަތާއި އަޚްލާޤުގެ ދުޝްމަން

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަލްއަޚް އަޙްމަދު ޢަލީ
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor