ރިޕޯޓު

ގިނަމީހުން ތާޢީދު ކުރާތީ ހުއްދަވާ މިއުޒިކް ޝޯ!
ގިނަމީހުން ތާޢީދު ކުރާތީ ހުއްދަވާ މިއުޒިކް ޝޯ!
1 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
މިކަންކަން ރާއްޖޭގައި އާއްމު ވެފައިވާ މިންވަރަކީ މިއީ އިސްލާމީ މުޖުތަމައެކޭވެސް ސުވާލު އުފެދޭ މިކަން ފެތުރި އާއްމުވެފައިވުމެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ، މުޖުތަމައުގެ ގިނަ ބަޔަކު މިކަމުގައި ޝާމިލްވާތީ އެކަމުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށެވެ. ނުވަތަ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރުމަކީ މަސްލަޙަތު ނަގާލުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި އާރޓިކަލްގައި މި ބަލާލަނީ ގިނަ މީހުން މި ޝޯތަކަށް ބަލަން ދިޔުމަކީ މިޝޯތަކަށް "ހުއްދަ"ވާ ކަމަށް ނުވަތަ އެކަމަށް އިންކާރު ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގައި ހުރި ޝަރުޢީ ބަރުދަނަށެވެ.
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު
މޮޑަރޭޓަރ

ބައްދަލުވުންތަކަށް ރައްޔިތުން ނުދަނީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ބޭކާރުކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

4 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު

ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ރޭޝިޔޯ: ކުދި ސްކޫލްތަކުގެ ކަރުމަޅި

4 މަސް ކުރިން
6 މިނިޓް
Admin User

ފުޓްސަލްގައި ވިދަމުން އަންނަ ޝަންޓޭ. ޓާގެޓަކީ ޤައުމީ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ކުޅުން

6 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފޭވަރިޓް ދަރިވަރު އަޅުގަނޑުގެ މާއްދާއިންވީ ފެއިލް

6 މަސް ކުރިން
4 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

ހުޅުދުއްފާރު ބިމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިންދިނުމާ ދެކޮޅުވަނީ މިހެންވެ

7 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

ކަދުރުން ރޯދަވީއްލުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތްބާ؟

1 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ސާލިމް

އޭ.ލެވެލް ނިންމާލި ސަރގެ ބެޗަށް ލޯތްބާއެކު

1 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރުގައި ތިބާވެސްވީ ބުއްދިވެރި ވިސްނުންތެރިއަކަށެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އިކްލީލް މުޙައްމަދު

ޕިކަޕެއްގެ އިޙްސާސް

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އިކްލީލް މުޙައްމަދު

ވެއްޔަށް ދިޔަ ދަތުރު

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
ހަމްދީ

ބޮޑާވާންވީ ސަބަބެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ސާލިމް

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް ދުވަސްތައް

3 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނަޡީމް ނިޡާމް

ސްޓިމިއުލަސް ސްކީމްތައް އިސްލާމީ ވިސްނުމާ ދުރުގައި

3 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އިރުދޭމާ

މާސްކު އަޅަން ހެއްޔެވެ؟ އަޅާ ނަމަ ފަރުވާ ބެހެއްޓޭ ހެއްޔެވެ؟

3 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ނާޔިފް

'ޕީރިއަޑް' އަށް ކުރަމުން އައި ނަފްރަތު ހުއްޓާލެވިއްޖެވެ.

3 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނާނު
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor