ޚަބަރު

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް - ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަނޑުވާލެވިފައި
ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް - ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަނޑުވާލެވިފައި
4 މަސް ކުރިން
4 މިނިޓް
ވުމާއިއެކު، އަޅުގަނޑު، މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ބޭނުންހިފައި މަހޯލި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މިކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށްޓަކައި، ރަށު ކައުންސިލަށް މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅީމެވެ. އަޅުގަނޑު ހޯދަން ހުށަހެޅި މައުލޫމާތަކީ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްކުރި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި އެކަމާޢި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއެވެ.
ޙުސައިން ޢަފީފު
ޙުސައިން ޢަފީފު
ލިޔުންތެރިއެއް

ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް މަސްރޭސް 2023ގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި

4 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ޖުމްލަ 7 ޓީމަކާއި އެކު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މަސްރޭސް މާދަމާ

4 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު ސުކޫލުގެ އިކޮނޮމިކްސް ޓީޗަރ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

4 މަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

2022ވަނަ އަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލް ރޭންކިންގ އިން މުޅި ރާއްޖެއިން 26ވަނަ އަދި ރ. އަތޮޅުން 3ވަނަ ހުޅުދުއްފާރަށް

5 މަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ހުޅުދުއްފާރު ނުކުންނާނީ ފައިނު އަދި އިނގުރައިދޫއާއި ދެކޮޅަށް

5 މަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ކިއުޓް މަސްރޭސް 2023ގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުން ފަލަސްޠީނާއެކު ވާކަން އަންގައިދިނުމަށް ރަށު ބޮޑު މަގަށް އެއްވެއްޖެ

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ކިއުޓް ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސްރޭހުގައި 10 ޓީމެއް ބައިވެރިވޭ

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

މައްސޫދު އަލީގެ ޚާއްޞަ އިވެންޓެއް އެޗް.ޑީ.އޭ އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

5 މަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު ބިމުން ބޮޑު ބައެއް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ވާދޫ، ރަސްގެތީމް، އަނގޮޅިތީމް އަދި ހުޅުދުއްފާރަށް އަމާޒުކޮށް ކިއުޓް ޖަމިއްޔާގެ މަސްރޭހެއް

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

އެސްޕާޑާގެ ރަށު ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ލެންޓާނާއި ގުޅިގެން ހުޅުދުއްފާރުގައި!

5 މަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
ޔޫނާ

ގްރޭޑް 12ގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިމުން

6 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

ހުޅުދުއްފާރުގެ ރައްޔިތުން ފަލަސްޠީނާއެކު!

7 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި!

7 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor