ޚަބަރު

މައްސޫދު އަލީގެ ޚާއްޞަ އިވެންޓެއް އެޗް.ޑީ.އޭ އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ
މައްސޫދު އަލީގެ ޚާއްޞަ އިވެންޓެއް އެޗް.ޑީ.އޭ އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ
2 ދުވަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އެޗް.ޑީ.އޭ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ވަރަށް ހާއްސަ އިވެންޓެއް މައްސޫދު އަލީ އާއި އެކު - 22 ޑިސެމްބަރ 2023 (ހުކުރު) ދުވަހުގެރޭ ހުޅުދުއްފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތައް ނިންމައިފިއެވެ.
އިބްރާހީމް ޔައީޝް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް
ޖާނަލިސްޓް

ހުޅުދުއްފާރު ބިމުން ބޮޑު ބައެއް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް

4 ދުވަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ވާދޫ، ރަސްގެތީމް، އަނގޮޅިތީމް އަދި ހުޅުދުއްފާރަށް އަމާޒުކޮށް ކިއުޓް ޖަމިއްޔާގެ މަސްރޭހެއް

5 ދުވަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

އެސްޕާޑާގެ ރަށު ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ލެންޓާނާއި ގުޅިގެން ހުޅުދުއްފާރުގައި!

6 ދުވަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
ޔޫނާ

ގްރޭޑް 12ގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިމުން

1 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އައިމިނަތު ރަފާ ރައުފު

ހުޅުދުއްފާރުގެ ރައްޔިތުން ފަލަސްޠީނާއެކު!

1 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ޢައިޝަތު ޝައުރާ

ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި!

1 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ޢައިޝަތު މަރީޝާ

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ ކެޕްޓަން ކަމަށް މިފަހަރު ޝާއިން

2 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ޢައިޝަތު މަރީޝާ

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

2 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ޢައިޝަތު ރަފާ

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ!

2 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ޢައިޝަތު ޝައުރާ

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

6 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޝަހީދު

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ޝާލިޔާ އަދި ސަދާ

6 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ފުޓްސަލްދަނޑު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

2023 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހުޅުދުއްފާރަށް 7.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް - އާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތް

1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022ގެ މުޅިމުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔުމުން 2ވަނަ ހުޅުދުއްފާރު ސުކޫލަށް

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު އެފް.ސީގެ ކޯޗަކަށް މަންމު

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް
Copyright © 2023 Faaru News
Made with by Afeef & Noor