މާލިކުގެ ލެންސުން: ރ. އަލިފުށި

މުޙައްމަދު މާލިކް
މުޙައްމަދު މާލިކް
2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މިފަހަރު އަލިފުއްޓަށް މިދެވުނީ ވަރަށް ވިއްސާރަ ދުވަހެއްގައެވެ. ބަނދަރުމަތިން ފައިބާލުމުން މިއަދު މިފެންނަނީ ކޯރުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ ރީތި މަލަމަތި ވިދާ މަންޒަރެވެ.
ވާރޭ ވެހުމުން އާންމު ގޮތެއްގައި މިރަށުގައިވެސް މަގުތަކުގައި ފެންހެދެއެވެ.
މިފެންނަނީ އަތިރި މަތީގައި ބަޔަކު ހިތް އުފާކޮށްލާ މަންޒަރެވެ. ބަލާމީހާއަށްވެސް އެލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.
ގުޑުގުޑާ އަކީ އަލިފުށި އަންހެންވެރިން ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ކޮށް އުޅޭ ކަމެއް ( ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ހަށިގަނޑަށް ގެންލުން ހުރި ކަމެއް)
ގުޑުގުޑާ އަކީ އަލިފުށި އަންހެންވެރިން ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ކޮށް އުޅޭ ކަމެއް ( ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ހަށިގަނޑަށް ގެންލުން ހުރި ކަމެއް)
ރޯނުވަށާ މަންޒަރު ވަރަށް ފެނެއެވެ. މިފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެންނަނީ ހިމަ ރޯނު ވަށާ ތަނެވެ.
ރޯނުވެށުމަށް ބޮނބިތަޅަން ޖެހެއެވެ.
ތެލުލި ބަނބުކެޔޮ އެންމެންނަށްވެސް ވަރަށް މީރެވެ. މިފެންނަނީ ބަނބުކެޔޮ ތެލުލާ މަންޒަރެވެ. 
އަލިފުށި ފިރިހެނުންނަކީ ވެސް ފަންގިވިނެ އުޅޭ ބައެކެވެ. މިފެންނަނީ ފަންގިވިނުމަށް ފަން ހޮވާ މަންޒަރެވެ.
ފިރިހެނުން ފަންގިވިންނަ ވާހަކަ މިހާރު ޤަބޫލުކޮށްފިންދޯއެވެ.
އަލިފުށީ ފިރިހެނުންނަކީ ފަންގެވިނުމަށް ނުހަނު ކުޅަދާނަ ބައެއްވެސް މެއެވެ.
މިއީ އަލީ ސުލައިމާނެވެ. އުމުރުން 104 ގެ ޢަލީ ސުލައިމާނަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި 100 އަހަރުން މަތީގެ މަދު މީހުންގެ ގެތެރެއިން އެކަކެވެ.
ޖަނބުރޯލު ގަހަށް ދާލަނީއެވެ. ދޮން ޖަނބުރޯލުގެ ރިޒުޤު ލިބޭނީ ރަނގަޅަށް ދޮންވަންދެން ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.
މާވަޑިއެއް އޭނާ ހަދާ ނިންމާފާ ހުރި ދޯނި ކައިރި ހުއްޓިލައިގެން
 އަންހެން ވެރިން ތަކެއް އޮއްވަޅު ކުޅެނީ
ގޭގެ ހުސް ޖާގައި ގައި ހައްދާފާ ހުރި ގަސްތަކަށް ފެންދެނީއެވެ. ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފައިދާބޮޑު އެއްކަމަކީ މިއެވެ.
އަލިފުށްޓަކީ މަސްވެރިވެސް ރަށެކެވެ.
ހެނދުނު ހެނދުނާ މިދިލި ހޮވަން ދަނީ
ވިއްސާރަ ގަނޑު އޮއްސާލުމުން އަވަހަށް އެދުވަނީ ހިޔަލަށް ދާށެވެ. މަންމަގެ ފައިވާންވެސް ވީތަނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ.
ގޭގެ ފުރާޅުން ފެންނަގަން ކުއްޖަކު ފުރާޅު ސާފު ކޮށްލަނީއެވެ. ވެހޭތާ ސާފު ފެން ނެގޭނީ އޭރުންނެވެ.
Copyright © 2023 Faaru News
Made with by Afeef & Noor