މާލިކުގެ ލެންސުން: ރ. ހުޅުދުއްފާރު

މުޙައްމަދު މާލިކް
މުޙައްމަދު މާލިކް
2 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
މިއީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ހުޅުދުއްފާރު ބަނދަރުގެ ފޮޓޯއެކެވެ.
މިއީ 2018 ވަނަ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ހުޅުދުއްފާރު އުތުރުކޮޅުގައި ހުރެފައި ބޮޑު މަގުން ރަށުތެރެ ފެންނަ ގޮތް މި ފޮޓޯއިން ދައްކުވައިދެއެވެ.
މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފޮޓޯއެކެވެ. ފެންނަނީ ހުޅުދުއްފާރު ބޮޑު މަގުން 2 ކަނބަލަކު ބައިސްކަލު ދުއްވާފައި އަންނަ ތަނެވެ.
ރިޔަލު ދޯނީގައި ފަތިހު ވަދާ ދާ މަންޒަރަކީ އަދިވެސް ހުޅުދުއްފާރާއި ރ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުން ޢާއްމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ.
މަސްވެރިކަމުން ދުވަހުގެ ރޯދި ތާޒާކޮށް ހޯދައެވެ.
މި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ހުޅުދުއްފާރުގެ ބޮޑު މަގުގެ ދެކުނު ކޮޅުން މީހަކު ބައިސްކަލު ދުއްވާފައިދާ މަންޒަރެވެ.
ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން އެއްފޮޓޯއަކުން ބަލާލެވޭނެ ނަމަ މިފޮޓޯއިން ފެންނާނެއެވެ.
އަނެއްކާވެސް ހުޅުދުއްފާރުގެ ބޮޑު މަގުގެ މަންޒަރެކެވެ. އެންމެންމެ ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަން ޒިޔާރަތްކުރާ މަގެވެ.
މިއީ ހުޅުދުއްފާރު މީހުންގެ ބަހުންނަމަ ކުޑަ ހުރަސް މަގެވެ. އުތުރު ތުނޑިއާ އެންމެ ގާތުން ބޮޑު މަގުގައި ހުރަހަށް އޮންނަ މަގެވެ.
ބޮޑުމަގުގެ 2 ފަރާތުގައި އަދި މުޅި ރަށުގައި ފެތުރިފައިވާ ރުއްފާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ނަފާ ލިބެއެވެ.
ފަންގެވިނުމަކީވެސް ރަށުގައި ޢާއްމުދަނީ ހޯދުމަށްޓަކާ ގިނަ ރައްޔިތުން ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތެކެވެ.

މާލިކުގެ "މޯލްޑިވިއަން ލައިފް ސްޓައިލް" ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލެއްވުމަށް:
https://www.facebook.com/maldivianlifestylephotos

Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor