ޓެގް: ވާހަކަ

އެއް ދިރުހަމަށް ސުވަރުގެ
އެއް ދިރުހަމަށް ސުވަރުގެ
1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަބޫދާއޫދު އައް ސިޖިސްތާނީއާއިމެދު ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުން އެއްފަހަރަކު ބޯޓެއްގެ މަތީގައި ވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުންނަށް ރަށެއްގެ އައްސޭރީގައިވާ މީހަކު ކިބިއްސެއް އަޅައި ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރިއަޑު އިވިވަޑައިގަތެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނުން އެއޮޑިން ކުޑަ ފައްތިޔަލެއްފާޑު އެއްޗެއް އެއް ދިރުހަމަށް ކުއްޔަށް ނަންގަވައި އޭގައި ޖައްސަވައި އެއްގަމާއި ހަމަޔަށް ވަޑައިގެން އެމީހާއަށް ޖަވާބުދެއްވައި "ޔަރުޙަމުކުއްﷲ" (ﷲ ތިބާއަށް ރަޙުމަތް ލައްވާންދޭވެ) މިހެން ވިދާޅުވެފައި އަނބުރައި ބޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ވާހަކަ ކިޔާދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ
ވާހަކަ ކިޔާދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ
ލިޔުންތެރިއެއް
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor