ޓެގް: އަޚުލާޤު

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝައިޚް ފައިސަލްގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް
ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝައިޚް ފައިސަލްގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް
3 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
އެގޮތުން އޭގެ ތެރެއިން އެއްޝަކުވާއަކީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫންތަކާއި ޚީލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ ހެދުން (ގަޔަށްބާރު، ތުނި، ބިކިނީ، ބޮކްސާ، ޖަންގިޔާ، ސޯޓު) ލައިގެން ފަތުރުވެރިން ރަށުގެ އަތިރިމަތީގަޔާއި (ލޯކަލް އަދި ޕްރައިވެޓް)، މަގުތައްމަތީގަޔާއި، ފިހާރަތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، ބަނދަރުމަތީގަޔާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރާ ވަޞީލަތްތަކުގައި އުޅޭ ޝަކުވާއެވެ. މިފަދަ މަންޒަރުތައް ޢާއްމުވެ ރަށުގެ ޒުވާންޖީލާއި ކުޑަކުދިންނަށް އަޚްލާޤީ އަދި ނަފްސާނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވާނެކަމީ ޝައްކެތް ހުރިކަމެއް ނޫނެކެވެ. އަދި ޢާއިލާއާއެކު މިނިވަން ޖައްވެއްގައި އުފާފާޅުކޮށް މޫދަށް އެރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް މިއަދުމިވަނީ ނުހަނު ބޮޑަށް ހުރަސްއެޅިފައެވެ. އަދި ހަރާމް މަންޒަރުތައް ބެލުމުގެ ފާފައިގެ މައްޗަށް ރަށުގެ ފަރުދުން އާދަވެ، އެކަން ވަރިހަމަވެ، ފާފައާއިއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ނުބައި މުންކަރާތް ފެތުރެމުންދާކަމީ އިންތިހާއަށް ހިތާމަކުރާ އަދި ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ.
Admin User
Admin User
ލިޔުންތެރިއެއް
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor