ޓެގް: އަޚުލާޤު

"އެހެން ފާފަތައް މަނާ ނުކުރާތީ މިޔުޒިކު ޝޯވ ހުއްދަވަނީތޯ؟"
"އެހެން ފާފަތައް މަނާ ނުކުރާތީ މިޔުޒިކު ޝޯވ ހުއްދަވަނީތޯ؟"
3 ހަފްތާ ކުރިން
2 މިނިޓް
ސްޓޭޖް ޝޯތަކަކީ އޭގައި އެތައް ފާފައެއް އެކުލެވޭ ބޮޑުވެގެންވާ މުންކަރާތަކަށްވުމަކީ އެ ވާހަކަތައް ހަރުއަޑުން ދައްކަންޖެހޭ ސަބަބެކެވެ. އެގޮތުން، އެފަދަ ޝޯތަކުގައި މިޔުޒިކު ހިމެނެއެވެ. އަންހެން ކަނބަލުން އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތްތައް ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގައި ފާޅުކުރެއެވެ. ހިލޭ އަންހެނުންނާއި ފިރހެނުން މަސްހުނިވެ ގައިގޯޅިވެއެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން ފަރުދުންނަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް އަޑުގަދަ ކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފަދަ ޝޯތަކުގެ ފެށުމާއި އާޚިރު ނަތީޖާވެސް އެހާމެ ހިއްޗެވެ! ޅަ ދަރިންގެ އަޚްލާޤަށް ނުބައި އަސަރުކުރެއެވެ. ޝޯތަކަށް ފަރިތަކުރުމުގެ ތެރެއިންނާއި، އޭގެ ފަހުން ނުބައި ފާހިޝް ޢަމަލުތަކަށް އަރައިގަތުމާއި، މަސްތުވުމަކީ މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައިވެސް ހިނގާ ކަންކަމެވެ.
އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޝަހީދު
އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޝަހީދު
މޮޑަރޭޓަރ
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor