އިބްރާހީމް ޔައީޝް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް
ޖާނަލިސްޓް
69 ލިޔުން

މައްސޫދު އަލީގެ ޚާއްޞަ އިވެންޓެއް އެޗް.ޑީ.އޭ އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

2 ދުވަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު ބިމުން ބޮޑު ބައެއް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް

4 ދުވަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ވާދޫ، ރަސްގެތީމް، އަނގޮޅިތީމް އަދި ހުޅުދުއްފާރަށް އަމާޒުކޮށް ކިއުޓް ޖަމިއްޔާގެ މަސްރޭހެއް

5 ދުވަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ޝާލިޔާ އަދި ސަދާ

6 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ފުޓްސަލްދަނޑު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

2023 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހުޅުދުއްފާރަށް 7.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް - އާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތް

1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022ގެ މުޅިމުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔުމުން 2ވަނަ ހުޅުދުއްފާރު ސުކޫލަށް

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު އެފް.ސީގެ ކޯޗަކަށް މަންމު

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް ލިބިލައްވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

މިއަހަރުގެ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުދުއްފާރުގައި

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު އެފް.ސީގެ ޖާޒީ ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު އެފް.ސީގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހުޅުވައިފި

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު އެފް.ސީގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފި

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ސަލަފް ރ. ރިޙްލާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި، ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ސަލަފް ރ. ރިޙްލާ - މާލޭ ޓީމު ރ. އަތޮޅަށް ދިއުމަށް ފުރައިފި

1 އަހަރު ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް
Copyright © 2023 Faaru News
Made with by Afeef & Noor