އިބްރާހީމް ޔައީޝް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް
ޖާނަލިސްޓް
78 ލިޔުން

ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް މަސްރޭސް 2023ގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި

4 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ޖުމްލަ 7 ޓީމަކާއި އެކު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މަސްރޭސް މާދަމާ

4 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު ސުކޫލުގެ އިކޮނޮމިކްސް ޓީޗަރ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

4 މަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

2022ވަނަ އަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލް ރޭންކިންގ އިން މުޅި ރާއްޖެއިން 26ވަނަ އަދި ރ. އަތޮޅުން 3ވަނަ ހުޅުދުއްފާރަށް

5 މަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު އެފް.ސީގެ ޖާރޒީ އަށް އޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

5 މަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ހުޅުދުއްފާރު ނުކުންނާނީ ފައިނު އަދި އިނގުރައިދޫއާއި ދެކޮޅަށް

5 މަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ކިއުޓް މަސްރޭސް 2023ގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުން ފަލަސްޠީނާއެކު ވާކަން އަންގައިދިނުމަށް ރަށު ބޮޑު މަގަށް އެއްވެއްޖެ

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ކިއުޓް ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސްރޭހުގައި 10 ޓީމެއް ބައިވެރިވޭ

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

މައްސޫދު އަލީގެ ޚާއްޞަ އިވެންޓެއް އެޗް.ޑީ.އޭ އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

5 މަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު ބިމުން ބޮޑު ބައެއް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ވާދޫ، ރަސްގެތީމް، އަނގޮޅިތީމް އަދި ހުޅުދުއްފާރަށް އަމާޒުކޮށް ކިއުޓް ޖަމިއްޔާގެ މަސްރޭހެއް

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ޝާލިޔާ އަދި ސަދާ

11 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ފުޓްސަލްދަނޑު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

2023 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހުޅުދުއްފާރަށް 7.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް - އާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތް

1 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor