ހުޅުދުއްފާރު ބިމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިންދިނުމާ ދެކޮޅުވަނީ މިހެންވެ

1 ދުވަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

މައްސޫދު އަލީގެ ޚާއްޞަ އިވެންޓެއް އެޗް.ޑީ.އޭ އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

2 ދުވަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ރަށު ކަޕް ހުޅުދުއްފާރު މުބާރާތުގެ ޝިޢާރު ޢިފްތިތާޙްކޮށްފި

3 ދުވަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ޔޫނާ

ހުޅުދުއްފާރު ބިމުން ބޮޑު ބައެއް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް

4 ދުވަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ވާދޫ، ރަސްގެތީމް، އަނގޮޅިތީމް އަދި ހުޅުދުއްފާރަށް އަމާޒުކޮށް ކިއުޓް ޖަމިއްޔާގެ މަސްރޭހެއް

5 ދުވަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

އެސްޕާޑާގެ ރަށު ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ލެންޓާނާއި ގުޅިގެން ހުޅުދުއްފާރުގައި!

6 ދުވަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
ޔޫނާ

ގިނަ ޑިޒައިންއަކީ ވަރަށް ވަގުތުން ވަރަށް ވިސްނައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ޑިޒައިންސް.

1 މަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
އާމިނަތު މައިސަމް މުޙައްމަދު

ޓީޗިންގް ދާއިރާގެ ފަތިފުށް އަހްސަމް ސަރ ގެ ދުލުން.

1 މަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
ޢައިޝަތު ރަފާ

އެކަމަކު ވިސްނާލަން ވާނެ ޗުއްޓީ އައް ރަށައް އައުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން

1 މަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
ހުސައިން ސަމްއާން

ނޫސްވެރިކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ތިމާގެ ބޮލުގައި އެޅޭކަމެއް...

1 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ޢައިޝަތު ޝައުރާ

އައިޓީ ދާއިރާއަށް ދާނަން؟

1 މަސް ކުރިން
5 މިނިޓް
އާމްނާ އައްބާސް

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް އިނޮގުރޭޝަން ސެރެމޮނީ 2023 -24

1 މަސް ކުރިން
0 މިނިޓް
ޢައިޝަތު ސަރާ

ވަޒީފާތައް ހޯދުމަށް ބަލާއިރުގަ ގިނަމީހުން ބުނާނީ ތަންކޮޅެއް އުނދަގުލޭ ކަންނޭންގެ

1 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
ޢައިޝަތު މަރީޝާ

ކިޔަވާއިރު ހީވޭ "ޓޯޗަރ" އެއް ހެންވެސް.

1 މަސް ކުރިން
4 މިނިޓް
ނާއިފާ ޢަބުދުﷲ

ގްރޭޑް 12ގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިމުން

1 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އައިމިނަތު ރަފާ ރައުފު
Copyright © 2023 Faaru News
Made with by Afeef & Noor