ރިޕޯޓު

ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ރޭޝިޔޯ: ކުދި ސްކޫލްތަކުގެ ކަރުމަޅި
ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ރޭޝިޔޯ: ކުދި ސްކޫލްތަކުގެ ކަރުމަޅި
5 ދުވަސް ކުރިން
6 މިނިޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއް އެއް ވުޒާރާއެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާއިރު އެ ވުޒާރާއިން އެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ނަގަމުންދާއިރު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ވަޞީލަތްތައް ބެހެމުން ނުދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އަކީ އަބަދުވެސް އިވެމުން ދާ ޝަކުވާއެކެވެ. ތަފާތު ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ޕޮލިސީތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދިފައިވާއިރު އެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އަދި ބޭރުންވެސް ގިނަފަހަރަށް ކަންކަން ނިމިގެންދާއިރު އެކި ސުކޫލުތަކަށް އޭގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން އެކި މިންވަރަށް ކުރާ ކަމަށް މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަބަޔަކު ދެކެއެވެ.
Admin User
Admin User
ލިޔުންތެރިއެއް

ފުޓްސަލްގައި ވިދަމުން އަންނަ ޝަންޓޭ. ޓާގެޓަކީ ޤައުމީ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ކުޅުން

1 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފޭވަރިޓް ދަރިވަރު އަޅުގަނޑުގެ މާއްދާއިންވީ ފެއިލް

1 މަސް ކުރިން
4 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

ހުޅުދުއްފާރު ބިމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިންދިނުމާ ދެކޮޅުވަނީ މިހެންވެ

2 މަސް ކުރިން
3 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

ކަދުރުން ރޯދަވީއްލުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތްބާ؟

10 މަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ސާލިމް

އޭ.ލެވެލް ނިންމާލި ސަރގެ ބެޗަށް ލޯތްބާއެކު

1 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް

ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރުގައި ތިބާވެސްވީ ބުއްދިވެރި ވިސްނުންތެރިއަކަށެވެ.

1 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އިކްލީލް މުޙައްމަދު

ޕިކަޕެއްގެ އިޙްސާސް

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އިކްލީލް މުޙައްމަދު

ވެއްޔަށް ދިޔަ ދަތުރު

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
ހަމްދީ

ބޮޑާވާންވީ ސަބަބެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ސާލިމް

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް ދުވަސްތައް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނަޡީމް ނިޡާމް

ސްޓިމިއުލަސް ސްކީމްތައް އިސްލާމީ ވިސްނުމާ ދުރުގައި

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
އިރުދޭމާ

މާސްކު އަޅަން ހެއްޔެވެ؟ އަޅާ ނަމަ ފަރުވާ ބެހެއްޓޭ ހެއްޔެވެ؟

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ނާޔިފް

'ޕީރިއަޑް' އަށް ކުރަމުން އައި ނަފްރަތު ހުއްޓާލެވިއްޖެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނާނު

ސެކިއުލަރިޒަމް: ދީނާއި ޘަޤާފަތާއި އަޚްލާޤުގެ ދުޝްމަން

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
އަލްއަޚް އަޙްމަދު ޢަލީ

ދެކޭގޮތް – ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ރާސްތާ

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އާމިނަތު ރަޝީދާ ޢަލީ
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor