ޓެގް: ތަޢުލީމް

އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފޭވަރިޓް ދަރިވަރު އަޅުގަނޑުގެ މާއްދާއިންވީ ފެއިލް
އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފޭވަރިޓް ދަރިވަރު އަޅުގަނޑުގެ މާއްދާއިންވީ ފެއިލް
3 މަސް ކުރިން
4 މިނިޓް
އަބަދުވެސް އިވޭ ޝަކުވާއެކެވެ. ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުންނެވެ. ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުންވެސްމެއެވެ. ސުކޫލުން އަބަދުވެސް އިސްކަންދެނީ ކިޔެވުމުގައި މޮޅެތިކުދިންނަށެވެ. މުދައްރިސުން ލޯބިވަނީވެސް ކިޔެވުމުގައި މޮޅެތި ކުދިން ދެކެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ މުޅިން ހަޤީޤަތެއްނޫނެވެ. މުދައްރިސުން ލޯބިވަނީ ކިޔަވާ ކުދިންދެކެއެވެ. ކިޔެވުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންދެކެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވާފައިވާ ވިސްނުމުގެބާރާއި، އުނގެނުމުގެބާރު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކުދިން ދެކެއެވެ.
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް
ސުޕަރ އެޑްމިން

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ ކެޕްޓަން ކަމަށް މިފަހަރު ޝާއިން

6 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

ކުރީ އަހަރުގެ ސްކޫލު ކެޕްޓަން ވަޙުދާގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންނަށް އަގުހުރި ބަސްކޮޅެއް

6 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ކިޔަވަން އެމްއެންޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ހިޔާރު ކުރަންވީ ކީއްވެ؟

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ޔޫނާ

ކަންކަން ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ތަރުތީބުން ނިންމާލާނީ ކިހިނެއް؟

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

ސުވާލުކުރުން

2 އަހަރު ކުރިން
4 މިނިޓް
ޢަލީ މުޞްޠަފާ

ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަޚްލާޤަށް ނައްސި ބަދަލުތަކެއް: ޒިންމާ ނަގަންވީ ކޮންބައެއް؟

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ނަޙްލާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން

އޮންލައިން ފިލާވަޅުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ބައިވެެރިވުން އިތުރުކުރުން - ވީލް އޮފް ނޭމްސް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

ފޮތް ކިޔަންވީ ހަމައެކަނި ދަރިވަރުންނެއް ނޫނެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އެހީއެއް - ޕެޑްލެޓް

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އައި ސީ ޓީ ގެ ޓޫލްތައް – ޕިންޓަރރެސްޓް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

ނުނިމުނު އޭލެވެލް: ދަރިވަރުންގެ އުދާސްތައް ބަންޑުން

2 އަހަރު ކުރިން
7 މިނިޓް
ޙާތިމް ޔޫސުފް

ފުރަތަމަ އަމުރުފުޅު - ފުރަތަމަބައި

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
ޢަލީ ޝަރީފް

ނުނިމުނު އޭލެވެލް ބެޗް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
ޤާއިމް ޔޫސުފް އާދަމް
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor