ޓެގް: ދަރިވަރުން

ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ރޭޝިޔޯ: ކުދި ސްކޫލްތަކުގެ ކަރުމަޅި
ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ރޭޝިޔޯ: ކުދި ސްކޫލްތަކުގެ ކަރުމަޅި
2 މަސް ކުރިން
6 މިނިޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއް އެއް ވުޒާރާއެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާއިރު އެ ވުޒާރާއިން އެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ނަގަމުންދާއިރު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ވަޞީލަތްތައް ބެހެމުން ނުދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އަކީ އަބަދުވެސް އިވެމުން ދާ ޝަކުވާއެކެވެ. ތަފާތު ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ޕޮލިސީތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދިފައިވާއިރު އެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އަދި ބޭރުންވެސް ގިނަފަހަރަށް ކަންކަން ނިމިގެންދާއިރު އެކި ސުކޫލުތަކަށް އޭގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން އެކި މިންވަރަށް ކުރާ ކަމަށް މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަބަޔަކު ދެކެއެވެ.
Admin User
Admin User
ލިޔުންތެރިއެއް

ޓީޗިންގް ދާއިރާގެ ފަތިފުށް އަހްސަމް ސަރ ގެ ދުލުން.

5 މަސް ކުރިން
2 މިނިޓް
ފާރު

ނޫސްވެރިކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ތިމާގެ ބޮލުގައި އެޅޭކަމެއް...

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

ކިޔަވާއިރު ހީވޭ "ޓޯޗަރ" އެއް ހެންވެސް.

5 މަސް ކުރިން
4 މިނިޓް
ފާރު

ގްރޭޑް 12ގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިމުން

5 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި!

6 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ ކެޕްޓަން ކަމަށް މިފަހަރު ޝާއިން

6 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

ކުރީ އަހަރުގެ ސްކޫލު ކެޕްޓަން ވަޙުދާގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންނަށް އަގުހުރި ބަސްކޮޅެއް

6 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
ފާރު

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

10 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޝަހީދު

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ޝާލިޔާ އަދި ސަދާ

10 މަސް ކުރިން
1 މިނިޓް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް

ކަންކަން ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ތަރުތީބުން ނިންމާލާނީ ކިހިނެއް؟

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

އޮންލައިން ފިލާވަޅުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ބައިވެެރިވުން އިތުރުކުރުން - ވީލް އޮފް ނޭމްސް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

ފޮތް ކިޔަންވީ ހަމައެކަނި ދަރިވަރުންނެއް ނޫނެވެ.

2 އަހަރު ކުރިން
1 މިނިޓް
މުޙައްމަދު މާލިކް

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އެހީއެއް - ޕެޑްލެޓް

2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އައި ސީ ޓީ ގެ ޓޫލްތައް – ޕިންޓަރރެސްޓް

2 އަހަރު ކުރިން
2 މިނިޓް
މުޙައްމަދު ޢިމްރާން

ނުނިމުނު އޭލެވެލް: ދަރިވަރުންގެ އުދާސްތައް ބަންޑުން

2 އަހަރު ކުރިން
7 މިނިޓް
ޙާތިމް ޔޫސުފް
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor