ވާހަކަ

އިތުރަށް

އެއް ދިރުހަމަށް ސުވަރުގެ

އަބޫދާއޫދު އައް ސިޖިސްތާނީއާއިމެދު ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުން އެއްފަހަރަކު ބޯޓެއްގެ މަތީގައި ވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުންނަށް ރަށެއްގެ އައްސޭރީގައިވާ މީހަކު ކިބިއްސެއް އަޅައި ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރިއަޑު އިވިވަޑައިގަތެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނުން އެއޮޑިން ކުޑަ ފައްތިޔަލެއްފާޑު އެއްޗެއް އެއް ދިރުހަމަށް ކުއްޔަށް ނަންގަވައި އޭގައި ޖައްސަވައި އެއްގަމާއި ހަމަޔަށް ވަޑައިގެން އެމީހާއަށް ޖަވާބުދެއްވައި "ޔަރުޙަމުކުއްﷲ" (ﷲ ތިބާއަށް ރަޙުމަތް ލައްވާންދޭވެ) މިހެން ވިދާޅުވެފައި އަނބުރައި ބޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ވާހަކަ ކިޔާދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ
ވާހަކަ ކިޔާދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ
ލިޔުންތެރިއެއް

ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރުގައި ތިބާވެސްވީ ބުއްދިވެރި ވިސްނުންތެރިއަކަށެވެ.

ރަސްރަސްކަލުންގެ ވާހަކަތަކަކީ އެއަށް އަހަރުމެން އަބަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަންދޭ ވާހަކަތަކެވެ. މިފަހަރު މިކޔައި ދެނީ ވެސް ހަމަ ރަސްކަލެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. އަދި ތިބާގެ ވެސް ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކަޔާއިގެން ކުރިއަށްދަމާ ހިނގާށެވެ.
އިކްލީލް މުޙައްމަދު
އިކްލީލް މުޙައްމަދު
ލިޔުންތެރިއެއް
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor